Novosti

Projekt IP 2016-06-7456

Prevalencija i molekularna epidemiologija emergentnih i re-emergentnih neuroinvazivnih arbovirusnih infekcija na području Hrvatske

 

Voditeljica projekta: Doc.dr.sc. Tatjana Vilibić Čavlek, dr.med.

Trajanje projekta: 01. ožujak 2017. god. – 28. veljače 2021. god.